USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Cải cách thuế bị trì hoãn, giá vàng đã trên mức 1300

  Ngày 08/11, giá vàng giao ngay đã mc 1290, tăng phá vđưng kháng c1282, to ra mc cao mi trong 2 tun gn đây 1287. Và giá bc cũng tăng theo, nhưng vn chu kháng ci ti 17.30.

 

  Hôm qua đã có thông báo rng các nhà lãnh đo đng Cng hòa Thưng vin xem xét trì hoãn vic thc hin mt năm kế hoch quan trng đct gim thuế doanh nghip đđáp ng các yêu cu ca Thưng vin. Mt khác, theo mt scuc kho sát, tlệ ủng hca Trump đã gim mnh, ngay ctrong nhng lĩnh vc đã bphiếu cho ông, càng ngày càng nhn mnh hình nh ca ông như là mt vtng thng không đưc ưa chung và có thcho phép các đi biu can đm phn đi kế hoch ca ông.

 

  Dliu cho thy các hp đng tương lai vàng hot đng nht COMEX trong thi gian 21: 16 - 21: 19 lưng giao dch là 10400 lot trong vòng bn phút, tng giá trgiao dch ca hơn 13 tUSD.

 

  Các nhà phân tích ca Tài chính GG chra rng cschm trtrong vic thc hin ct gim thuế và khnăng các ci cách đxut sbsuy yếu sgây bt li cho đng USD.

 

  Mà chuyến thăm ca Tng thng Trump ti Trung Quc và Hàn Quc có thgây căng thng cho Bc Triu Tiên, đy giá vàng tăng cao. Và Trump đã đưa ra mt bài phát biu khó khăn vTriu Tiên ti nghvin Hàn Quc: "Đng đánh giá thp chúng tôi, đng cám dchúng tôi!"

 

  Vnhu cu vt cht, nhp khu vàng ở Ấn Đcó thgim trong quý cui năm 2017 do nhu cu yếu trong nhng ngày lchính. Nhp khu mt năm trưc đã đt 25%, các nhà đu tư tìm kiếm tài sn có li nhun cao hơn ri ro, chng hn như cphiếu.

 

  Phân tích tình hình giá vàng:

111.png

  Tmt kthut cho thy, đim htr1281 - 1282 khá mnh, nếu như ti vtrí này gim ln na, không thể ổn đnh ti trên mc này, thì giá vàng stiếp tc gim đến 1270. Nếu phá vtăng thành công, thì giá vàng schđến ngưng 1300. Ngn hn dưi chú ý đến đưng 1277, nếu phá vgim thì có thxem đến 1271; chú ý đưng 1290 trên.

Thao tác chiến lưc vàng:

1, Khi giá gn mc 1282 thì vào lnh gim, stop loss 1285, mc tiêu 1277, nếu phá vgim thì thun theo xu hưng vào lnh xem đến 1271.

2, Khi giá gn mc 1277 vào lnh tâng, stop loss 1274, mc tiêu 1284.

 

Phân tích tình hình giá bc:

22.png

  Tbiu đđưng K 4 gicho thy, giá bc biến đng khá mnh, trưc hết là gim ti 17.1, tiếp xúc ngưng 17.0, phc hi đến 17.30, hin ti giá bc vn chưa ra khi khong 16.8 - 17.30. Nếu như giá bc thành công phá vvtrí 17.30, vy smra mt chiến lưc tăng; ngưc li giá bc srơi vào trng thái giao đng khong.

  Thao tác chiến lưc bc:

  Ti gn 17.13 vào lnh gim, stop loss 17.25, mc tiêu 16.92; nếu phá vđim thì thun theo xu hưng vào lnh, xem đến 16.80;