USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Thông báo về việc điều chỉnh hệ thống

 Bắt đầu từ ngày thứ hai (ngày 4 tháng 7 năm 2016), Golden Grand Finance Service Group sẽ điu chỉnh như sau

 1.Cách giá giới hạn trên 20
điểm

2.Tin ký quỹ khóa tài khoản là 100%

3.Tin ký quỹ ở cuối tuần là 200%

4. Lệnh giá giới hạn có hiệu lực vào ngày đó hoặc tuần đó


Quyền giải thích cuối cùng thuộc về  Golden Grand Finance Service Group

Nếu có những vấn đề không hiểu, xin tư vấn với nhân viên chăm sóc khách hàng online.